วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมพูดคุย HF Propagation

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:00-21:00 น. ที่ผ่านมา ชมรม The DXER (สัญญาณเรียกขาน E20AE) ได้เปิดห้อง Zoom ให้เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจเข้ารับฟัง พูดคุย เกี่ยวกับการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่ HF โดยมีวิทยากรคือคุณจิตรยุทธ (HS0DJU) และคุณสุพจน์ (E25JRP) มีเพื่อนๆ สนใจเข้ารับฟังเกือบ 50 ท่าน ชมรมฯ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความสนใจ และจะจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ในโอกาสต่อไปครับ