เกี่ยวกับเรา

องค์กรวิทยุสมัครเล่น (คลับสเตชั่น) The DXER (สัญญาณเรียกขาน E20AE) เป็นสถานีกิจกรรมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น สถานีวิทยุคมนาคม ขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาตนเอง การศึกษา วิจัย ทดลอง สาธิต การแข่งขัน กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เหตุภัยพิบัติ หรือ เหตุฉุกเฉิน และฝึกฝนนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และผู้สนใจ ในการออกอากาศย่านความถี่ต่างๆ ตามได้รับอนุญาต โดยมีนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
  1. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่น เพื่อสร้างสรรค์สามัคคี และมิตรภาพ
  2. พัฒนาและให้ความรู้ด้านวิชาการด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ แก่สมาชิก เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป และประชาชนผู้สนใจ
  3. ส่งเสริมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้นไป
  4. ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
  5. สนับสนุนให้สมาชิกใช้วิทยุสื่อสารเป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรอง ในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
  6. เพิ่มจำนวนสมาชิกและประชาชนผู้สนใจทั่วไปให้เป็นพนักงานวิทยุสำรองเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งยามสงบและฉุกเฉิน
  7. สร้างชื่อเสียงของวิทยุสมัครเล่นไทยและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการวิทยุระหว่างประเทศ
  8. ใช้ความรู้ด้านการสื่อสารสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการและเอกชนที่ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  9. ออกหนังสือข่าวสาร วิชาการ โดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า การเมือง และศาสนา


หนังสืออนุญาตจาก กสทช. ให้ชมรม The DXER
ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น
โดยใช้สัญญาณเรียกขาน E20AEประจำปี 2566-67

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  The DXER Club station (E20AE)

HS1CHB             พ.อ. นริศรา เชาวนาศัย            ประธานที่ปรึกษา
HS1ZHY             นาย นพดล เต็มกมลรัตน์             ประธาน
HS2AAW            นาย เลิศฤทธิ์ สงวนชม               รองประธานฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
E22QNR             นาย จิรัฏฐ์ ศรีโกมลภัสร์              รองประธานฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
HS0EBS             นาย จีรกร จิรานุกรม                   รองประธานฝ่ายวิชาการ
HS0DJU             นาย จิตรยุทธ จุณณะภาต            รองประธานฝ่ายวิชาการ
E24MTA             นาย สิปปภาส นิพนธ์กิจ              เลขานุการ
HS3FSK              นาง นัฐยา เต็มกมลรัตน์             เหรัญญิก
HS1ZHY             นาย นพดล เต็มกมลรัตน์            รักษาการฝ่ายทะเบียน
HS1ZBT             นาย จีรพันธ์ ชัยกุล                   ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
E24YVI              นาย นรภัทร พัชรพรพรรณ          ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
E23PBE              นาย ธนัช พุทธอรุณ                  ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 
E22MAL              นาย เจตพล ดิษทับ                  ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 
E22UOJ              นาย เจณณ์ ปานกลาง               ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 
E21WRM             นาย สุทธิศักดิ์ มีสมศักดิ์            ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์