Certificates-QSL cards

ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และชมรมได้รับเอกสารตอบรับหรือรางวัล เราจะนำมารวมไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของชมรมและเพื่อนๆ (รวมทั้งที่ได้ติดต่อกับเราด้วย) และเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่น ในหลายโอกาส นักวิทยุจะส่งเอกสารเพื่อยืนยันการติดต่อสื่อสาร โดยทั่วไปแล้วเอกสารนี้จะมีลักษณะเหมือนไปรษณียบัตร และส่งมาทางไปรษณีย์  เราได้รวบรวมบัตรยืนยันการติดต่อหรือ QSL card ที่สถานีวิทยุสมัครเล่นของชมรม The DXer สัญญาณเรียกขาน E20AE ได้รับจากเพื่อนๆ ไว้ที่นี่
  • หมายเหตุ เรียงจากใหม่สุด ไปยังก่อนหน้าสุด