วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมจิตอาสา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


นอกจากเป็นองค์กรซึ่งเป็นที่รวมตัวของนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจในการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุแล้ว ชมรม The DXer ยังมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อตอบแทนสังคมอีกด้วย และเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ในปี 2560 นี้ทางชมรมฯ ได้วางแผนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเหมือนเช่นเคย ในปีนี้เราวางแผนเดินทางไปพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครในวันที่ 8 ธันวาคม เวลาประมาณ 20.00 น. ซึ่งนำโดยกลุ่ม "Campจิตอาสา 54" และ "ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer" (สัญญาณเรียกขาน E20AE) และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอิสระอื่นๆ

วัตถุประสงค์ในการนี้เพื่อพัฒนาเด็กก่อนวันเรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ สามัคคีในหมู่สมาชิกด้วย

เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ในปี 2560 นี้ กลุ่มบริษัทสามารถ ได้ให้ทุนกับ “ค่ายจิตอาสา 54” ผ่านทาง “ทุนกล้าดี ปี 4 ทำดีถวายพ่อหลวง” มาจำนวน 1 ทุน จำนวน 30,000 บาท โดยน้องกิ้ก (คุณบุษบา ชุมชูชาติ E24YJQ) และ คุณอมลวรณ คงสุวรรณ เป็นผู้ช่วยดำเนินการขอทุนให้เด็กๆ ในปีนี้ ต้องขอบคุณทั้งคนขอและผู้ให้ทุนด้วยนะครับ

ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทในเครือสามารถ
ซึ่งให้ทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมในปีนี้
 

เป้าหมายในการพัฒนา คือซ่อมแซมแก้ไขบริเวณอาคารของศูนย์เด็กเล็ก เช่น
 1. หลังคากระเบื้องที่มีรูรั่วกว่าสิบจุด
 2. ประตูของอาคารที่ชำรุดเสียหาย
 3. ปรับปรุงสภาพภายในศูนย์ทั้งหมด เช่น ทาสีทั้งด้านนอกและใน วาดภาพการ์ตูนบนผนัง ปรับพื้นห้องใหม่
 4. เพิ่มสื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ สีไม้ สีเทียน ของเล่นพัฒนาการ (รายการนี้รับบริจาคแบบไม่จำกัดจำนวนเหมือนเช่นเคยทุกปี)
 5. ห้องน้ำที่ชำรุด ต้องซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด
 6. เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง (ของเดิมมีอยู่ 2 เครื่อง และเก่ามาก)
 7. อุปกรณ์กีฬา ถุงท้า
 8. ชุดกีฬา
 9. ระบบน้ำและไฟฟ้า เช่น เครื่องกรองน้ำ ก๊อกน้ำต่างๆ ติดตั้งพัดลม หลอดไฟ ปลั๊กไฟ
 10. จานดาวเทียม
 11. อุปกรณ์เครื่องครัว
ในการนี้หากช่วงเวลาและบุคคลากรเหมาะสม "ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer" อาจจะพิจารณาติดตั้งสถานีชั่วคราวเพื่อทดสอบสัญญาณทางไกลอีกด้วย

 
 
 
สรุปผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
เพื่อนสมาชิกได้เดินทางตามกำหนดเวลา โดยออกจากกรุงเทพมหานครในคืนวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เดินทางถึง อ.แม่แจ่ม และทำกิจกรรมตามกำหนด ในระหว่างนี้ คุณเลิศฤทธิ์ สงวนชม (HS2AAW) และคุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU) ได้ทำการรทดสอบสัญญาณระหว่างสถานีทดลองที่ อ.แม่แจ่ม กับบริเวณกรุงเทพมหานครด้วย
 

คุณเลิศฤทธิ์ สงวนชม (HS2AAW) และ
คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)
ทดลองติดต่อระหว่าง จ.เชียงใหม่ และ กรุงเทพมหานคร
เป็นระยะทางกว่า 800 กิโลเมตร