วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน กันยายน 2560


ขอเชิญสมาชิกชมรม The DXer (สัญญาณเรียกขาน E20AE) ทุกท่านและนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจในกิจกรรมของ The DXer/E20AE Club Station เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ที่บ้านของ HS1ZHY ตัังแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

กำหนดการ:
เริ่มตั้งแต่ 09:00 น.

- เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารในรุ่นต่างๆ กัน
- ทดสอบสายอากาศ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตามอัธยาศัย
- ทดลองทำสายอากาศย่าน 10 เมตร
- PWM (Pulse Width Modulation) โดยคุณเลิศฤทธิ์ สงวนชม HS2AAW
- คลื่นนิ่งในสายนำสัญญาณและตำแหน่งของ Voltage ที่สูงและต่ำที่สุดในสายนำสัญญาณ โดยคุณจิตรยุทธ จุณณะภาต HS0DJU <คลิกอ่านบทความเรื่อง Vmax และ Vmin ของคลื่นนิ่งบนสายนำสัญญาณ>
- คุยกันเรื่องการใช้งาน SDR website โดยคุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ E24MTA
- เพื่อนนักวิทยุฯ เยี่ยมชมชมรม The DXer เพื่อหาข้อมูลและพิจารณาการจัดตั้งชมรมต่อไป (เลื่อนออกไปก่อน)
- ประชุมชมรมประจำเดือน
 . วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี 2017 และปี 2018 (งานจิตอาสา งานแสดงเกี่ยวกับการสื่อสารให้เด็กและเยาวชนรับชมในปี 2561)
 . เรื่องทั่วไป (เช่น การขานสัญญาณเรียกขานให้ถูกต้อง การใช้คำพูดสุภาพในการสื่อสารด้วยวิทยุเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นต้น)

ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกชมรม The DXer / E20AE และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่มีความสนใจ เช้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ

---- ภาพการดำเนินกิจกรรมในวันประชุม ----


คุณเลิศฤทธิ์ สงวนชม HS2AAW
กำลังอธิบายหลักการทำงานของวงจร
PWM (Pulse Width Modulation)


ทำไรก่อนดี เยอะแยะไปหมด

สายอากาศ HF ซึ่งยาวมากราว 20 เมตร
ต้องช่วยกันดึงหลายคนหน่อย

คุณนพดล HS1ZHY และคุณเจตพล E22MAL
กำลังวัด VSWR ของสายอากาศแบบ Long Wire
ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายลงมาแบบเบาๆ

คุณพลายณรงค์หรืออาตุ้มของเรา HS1DNG
คุณจิรัฏฐ์หรือเฮียเว้ง E22QNR และ
น้องกิ้กบุษบา E24YJQ กำลังช่วยกัน
ซ่อมสายอากาศติดรถยนต์ โดยมีพี่อุ้ม
ให้กำลังใจอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ

คุณจิตรยุทธ HS0DJU กำลังอธิบาย
เกี่ยวกับคลื่นนิ่งในสายนำสัญญาณ

นำการทดลองเกี่ยวกับคลื่นนิ่ง
มาให้ชมกันแบบตัวเป็นๆ
เห็นกันจะๆ ไม่ต้องจินตนาการ

วิดีโอวัดกันเห็นๆ ว่าตรงไหนมี
โวลเตจเท่าไร เห็นไหมๆ
จับต้องได้จริงๆ นะเอ้า!

คุณสิปปภาส E24MTA อธิบาย
การใช้งานเว็บไซต์ SDR

เริ่มมืดแล้ว แต่เรายังวัดสายอากาศกันอยู่

แม้จะต้องส่องไฟก็ไม่ย่อท้อ

สายอากาศที่ทำกันเล่นๆ เอาไปใช้งานจริง

หลังจากการประชุม สมาชิกชมรมได้รับประทานอาหารร่วมกัน และแยกย้ายกลับที่พักโดยปลอดภัย
แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปครับ
QRU 73 DE HS0DJU / KG5BEJ (จิตรยุทธ จุณณะภาต)