วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

หนังสืออนุญาตให้ชมรม The DXER เป็นสถานีกิจกรรมพิเศษ

ชมรม The DXER ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. ในการเป็น สถานีกิจกรรมพิเศษและใช้สัญญาณเรียกขาน E20AE ต่อไปอีกหนึ่งปี ตามเอกสารแนบด้านล่าง

 
 
 
สมาชิกชมรม The DXER และกรรมการของชมรมทุกท่าน ขอขอบคุณ กสทช. และ สมาชมนักวิทยุอาสาสมัคร (VRA) ที่ร่วมสนับสนุนในการนี้ และสนับสนุนกิจกรรมของชมรมตลอดมาครับ