วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ชมรม E20AE


E20AE clubstation เป็นสถานีกิจกรรมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของสถานีวิทยุคมนาคมควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร เป็น สถานีวิทยุคมนาคม ขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาตนเอง การศึกษา วิจัย ทดลอง สาธิต การแข่งขัน กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เหตุภัยพิบัติ หรือ เหตุฉุกเฉิน และฝึกฝนนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และผู้สนใจ ในการออกอากาศย่าน HF โดยมีนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยมีวัตถุประสงหลัก ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่น สร้างสรรค์สามัคคี และมิตรภาพ
2.  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ แก่สมาชิกและประชาชน
3.  ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีความรู้ความชำนานยิ่ง ๆ ขึ้นไป
4.  เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
5.  เสริมสร้างให้สมาชิกใช้วิทยุรับ-ส่ง คมนาคมเป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรอง ในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
6. เพิ่มพูนจำนวนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสำรองไว้รับใช้สังคมและประเทศชาติทั้ง ยามสงบและฉุกเฉิน
7.  สร้างชื่อเสียงของสมาคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการวิทยุระหว่างประเทศ
8.  ดำเนินการออกหนังสือข่าว ไม่เกี่ยวข้างกับธุรกิจการค้า การเมือง และการศาสนา