วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันวิทยุสมัครเล่นไทย และประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561


มื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันวิทยุสมัครเล่นไทย 2018 เพื่อนๆ สมาชิกของชมรม The DXER Thailand ได้นำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจัดแสดง ซึ่งมีเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างสนุกสนาน ขอขอบคุณ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่จัดงานนี้ขึ้น และสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ชักชวนและจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้ด้วยครับ

- - - ภาพรวมในกิจกรรม วันวิทยุสมัครเล่นไทย 2018 - - -

 
 


น้องสองคนนี้ เป็นนักวิทยุ
สมัครเล่นขั้นกลาง มาออกอากาศ
ย่านความถี่ HF ในงานด้วย

อธิบายการประกอบสายอากาศ
สำหรับวิทยุย่าน HF เสียหน่อย

รับประทานอาหารร่วมกัน
ต้องขอบคุณเจ้าภาพ (กสทช.)
ด้วยครับ
 
น้องภูมิ สุธีพุฒิ สถิรวุฒิพงศ์
(E24VRK) ได้รับรางวัล
การฟังรหัสมอร์สในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาก่อนการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ชมรมจึงถือโอกาสประชุมชมรมด้วยเลย ก็อาศัยโรงอาหารของ สนง. กสทช. นั่นเองครับ

- - - สรุปหัวข้อการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยสังเขป - - -

- สรุปเรื่องการทำกิจกรรม จิตอาสา ที่ จ.ตาก
- วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็ก
- พูดคุยเรื่องการวางแผนกิจกรรมในปีหน้า
- โครงงาน สายอากาศ และอิเล็กทรอนิกส์ทางการสื่อสารสำหรับปีหน้า

แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมปีหน้า 2562 นะครับ