วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เชิญสมาชิกประชุมประจำเดือนสิงหาคม 59


ขอเชิญสมาชิก  E20AE  ทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ในวันเสาร์ที่  13  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  9.00  น.  เป็นต้นไป  ที่บ้านของ  HS1ZHY

กำหนดการ
9.00  - 12.00 น. ประกอบ  สายอากาศ  FD  8  ตั้งแต่เริ่มต้น  รวมถึงตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อสารต่างๆของเพื่อนๆ 
14.00  – 16.00 น. Presentation  เรื่อง  การติดตั้ง  และ การใช้งาน   SDR  (Software Defined Radio)  
16.00 น. เป็นต้นไป ประชุมประจำเดิอนสิงหาคม

ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิก  E20AE  และเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจ เช้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ