เกี่ยวกับเรา

 
E20AE clubstation เป็นสถานีกิจกรรมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของสถานีวิทยุคมนาคมควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร เป็น สถานีวิทยุคมนาคม ขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาตนเอง การศึกษา วิจัย ทดลอง สาธิต การแข่งขัน กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เหตุภัยพิบัติ หรือ เหตุฉุกเฉิน และฝึกฝนนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และผู้สนใจ ในการออกอากาศย่าน HF โดยมีนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยมีวัตถุประสงหลัก ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่น สร้างสรรค์สามัคคี และมิตรภาพ
2.  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ แก่สมาชิกและประชาชน
3.  ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีความรู้ความชำนานยิ่ง ๆ ขึ้นไป
4.  เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
5.  เสริมสร้างให้สมาชิกใช้วิทยุรับ-ส่ง คมนาคมเป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรอง ในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
6. เพิ่มพูนจำนวนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสำรองไว้รับใช้สังคมและประเทศชาติทั้ง ยามสงบและฉุกเฉิน
7.  สร้างชื่อเสียงของสมาคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการวิทยุระหว่างประเทศ
8.  ดำเนินการออกหนังสือข่าว ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า การเมือง และการศาสนา
 

หนังสืออนุญาตจาก กสทช. ให้ชมรม The DXER  ตั้งสถานีวิทยุ
สมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่นโดยใช้สัญญาณเรียกขาน E20AE
 

รายชื่อคณะกรรมบริหาร  E20AE Club station  ปี 2560


HS1CHB             พ.อ. นริศรา เชาวนาศัย            ประธานที่ปรึกษา
HS1ZHY             นาย นพดล เต็มกมลรัตน์             ประธาน
HS2AAW            นาย เลิศฤทธิ์ สงวนชม               รองประธานฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
E22QNR             นาย จิรัฏฐ์ ศรีโกมลภัสร์              รองประธานฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
HS0EBS             นาย จีรกร จิรานุกรม                   รองประธานฝ่ายวิชาการ
HS0DJU             นาย จิตรยุทธ จุณณะภาต            รองประธานฝ่ายวิชาการ
E24MTA             นาย สิปปภาส นิพนธ์กิจ              เลขานุการ
HS3FSK              นาง นัฐยา เต็มกมลรัตน์             เหรัญญิก
E22VTQ              นางสาว วาสนา เฟื่องขจร          ผู้ช่วยเหรัญญิก
E24YJQ             นางสาว บุษบา  ชุมชูชาติ                ฝ่ายทะเบียน
E23PKB              นาย ภคพล มะกรูดอินทร์           ฝ่ายกฏหมาย
E23PBE              นาย ธนัช พุทธอรุณ                  ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 
E22MAL              นาย เจตพล ดิษทับ                  ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 
E22UOJ              นาย เจณณ์ ปานกลาง               ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 
E22SIZ               นาย มณไท บำเพ็ญทาน            ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 
E21WRM             นาย สุทธิศักดิ์ มีสมศักดิ์            ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์