วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561 และกิจกรรมทดสอบสัญญาณทางไกล


ในที่สุด ปีเก่าก็ผ่านไป และย่างเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. 2561 อย่างเต็มตัว ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer ทุกคน ขออธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน จงมีสุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยภยันตราย มีความสุข สมหวังในหน้าที่การงาน และสิ่งอันพึงประสงค์ ครับ

และในช่วงเวลานี้เอง เพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นหลายท่าน รวมทั้งเพื่อนสมาชิกของชมรมเอง ก็มีโอกาสได้เดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ แน่นอนด้วยความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ชอบทดสอบ ทดลอง จึงนำเครื่องวิทยุและสายอากาศติดตัวไปด้วย ในย่านความถี่ VHF แล้วก็คงติดต่อกับเพื่อนๆ ในบริเวณที่เดินทางไปได้ในระยะทำการหนึ่ง และหากเป็นย่านความถี่สูงหรือ HF ก็คงสามารถติดต่อได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น เนื่องจากคลื่นย่านHF สามารถเลี้ยวเบนจากชั้นบรรยากาศกลับสู่พื้นโลกได้ ทำให้ได้ระยะทางการติดต่อที่ไกลขึ้นนั่นเอง และในการทดสอบนี้เราก็ได้บันทึกภาพและเสียงเอาไว้ (บ้าง เพราะที่จริงมีมากกว่านี้แต่ไม่สามารถบันทึกได้ทั้งหมด) จึงนำมารวบรวมไว้เป็นการบันทึกไว้ ณ ที่นี้ด้วย

หมายเหตุ
สำหรับเพื่อนๆ นักวิทยุขั้นต้น ที่สนใจการออกอากาศในย่านความถี่ HF สามารถติดต่อพูดคุยกับชมรมฯ ได้ทาง Facebook (E20AE) หรืออีเมล์ clubstation.e20ae@gmail.com หรือทางความถี่เฝ้าฟังปกติ 144.9375MHz เรียกขานเพื่อนสมาชิกชมรม The DXer หรือ E20AE เพื่อนัดหมายในการทดลองและ/หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ครับ

คุณพรชัย ลิ้มสมบัติตระการ (E22JZH)
จาก จ.หนองบัวลำภู ทดสอบสัญญาณกับ
คุณถิรวุฒิ ธรรมเจริญ (E27IVW)  จ.ระยอง

คุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA) จ.อุดรธานี
ทดสอบสัญญาณกับ คุณกฤษฎา อาจิณภัทรา 
(E21FYK) จ.กรุงเทพมหานคร และ
คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU) จ.นนทบุรี

คุณเจตพล ดิษทับ (E22MAL) จ.กำแพงเพชร
ทดสอบสัญญาณกับ คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต
 (HS0DJU) จ.นนทบุรี

คุณนพดล เต็มกมลรัตน์ (HS1ZHY) จ.ปทุมธานี
ทดสอบสัญญาณกับคุณปัทมาสน์ พลอยสวัสดิ์
(E24RBU) สถานีชั่วคราวบนดอยตุง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คุณปัทมาสน์ พลอยสวัสดิ์ (E24RBU)
สถานีชั่วคราวบนดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย ทดสอบสัญญาณกับ
คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU) จ.นนทบุรี

ความถี่ที่ใช้ในการทดสอบคือย่าน 40 เมตร หรือ 7 MHz เนื่องจากเหมาะสมกับการติดต่อในระยะทางภายในประเทศ มีระยะกระโดด (skip distance) ไม่ไกลเกินไปซึ่งทำให้ติดต่อกันได้อยู่ จากการทดสอบสังเกตได้ว่าในเวลากลางวันจะติดต่อได้ดีกว่า ในขณะที่เวลากลางคืนคือเลย 19:00 น. ไปแล้วจะติดต่อกันได้ยาก อาจจะเพราะชั้นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปทำให้มีระยะ Skip Distance ไกลเกินไปก็เป็นได้

สายอากาศชั่วคราวของคุณเจตพล ดิษทับ 
(E22MAL) จ.กำแพงเพชร
ที่ใช้ทำการทดสอบกับเพื่อนๆ ในช่วงปีใหม่

สายอากาศชั่วคราวของคุณปัทมาสน์ พลอยสวัสดิ์
(E24RBU) สถานีชั่วคราว บริเวณดอยตุง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ในการทดสอบส่วนใหญ่นั้น ใช้สายอากาศที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง แลอยู่สูงจากพื้นดินไม่กี่เมตรเท่านั้น แต่ด้วยคุณสมบัติตามธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่ HF (High Frequency 3-30MHz) ทำให้สามารถติดต่อได้ระยะทางไกลมากนั่นเอง แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะครับ 

รวบรวมโดย จิตรยุทธ จุณณะภาต HS0DJU / KG5BEJ