วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560


ขอเชิญสมาชิกชมรม The DXer / E20AE ทุกท่านและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของ The DXer Club Station เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่บ้านของ HS1ZHY ตัังแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

กำหนดการในวันดังกล่าวเป็นดังนี้

9.00 - 12.00 น.
  1. อบรมเรื่องการใช้ Arduino มาประกอบเป็น APRS Tracker Pro mini GPS (บรรยายโดยคุณเป๊ปซี่ HS5BLO และคุณตี๋ E24MTA)
  2. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารในรุ่นต่างๆ
  3. แนะนำการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ใน Digital Mode เช่น JT65 , APRS และอื่นๆ
  4. ทดสอบสายอากาศ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตามอัธยาศัย
13.00 - 15.00 น.
  1. Workshop ทำการประกอบ Arduino APRS Tracker Pro mini GPS
หมายเหตุ
เพื่อความสะดวกและคล่องตัว ขอให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นมาด้วย เช่น หัวแร้งขนาด 20-30 W  ตะกั่วบัดกรี คึมตัด ปากคีบ และอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนตัวมาด้วย
 
16.00 - 17.00 น
  1. ประชุมชมรมประจำเดือน
  2. วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี 2017
  3. วาระอื่นๆ
ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกชมรม The DXer / E20AE และเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจ เช้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณ de HS1ZHY/KF7OHP

รวมภาพในวันประชุมและกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2560