วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญสมาชิกชมรม The DXer / E20AE ทุกท่านและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของ The DXer Club Station เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์  ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บ้านของ HS1ZHY ตัังแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

กำหนดการ:
9.00 - 12.00 น.
- เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆ
- ทดสอบสายอากาศ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตามอัธยาศัย

14.00 - 16.00 น. ประชุมชมรมประจำเดือน
- สรุปงาน Mini Maker Faire#2 ที่ผ่านมา
- เรื่องทั่วไป

ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกชมรม The DXer / E20AE และเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจ เช้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณ de HS1ZHY/KF7OHP